Styret vårt

May Linn Hystad

Rolle: Leder

 • Barneidrettsansvarlig, inkluderingsansvarlig

Tlf: 41440311

E-post

Jørn Terje Krekling

Rolle: Nestleder

 • Vara politiattestansvarlig

Tlf: 91831715

E-post

Lars Knoll

Rolle: Styremedlem

Tlf: 92023328

E-post

Arne Ivar Hansen

Rolle: Styremedlem

 • Sportslig sjef Jiu-Jitsu

Tlf: 90140236

E-post

Marianne Larosi

Rolle: Styremedlem

 • Ansvarlig shopen


Tlf: 90880193

E-post

Eldri Ytterland

Rolle: Varamedlem

 • Dugnadsansvarlig


Tlf: 45866268

E-post

Ognjen Radosavljevic

Rolle: styremedlem

 • Ungdomsrepresentant
 • Leder Ungdomsutvalget
   
  Tlf: 41281854
 • E-post

  Tom Rikenberg

  Rolle: Varamedlem

  Tlf: 91549245

  E-post

  Om styret og oppgaver styret har

  Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

  Lovpålagte oppgaver for styret:

  • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
  • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
  • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
  • Representere idrettslaget utad
  • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
  • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

  Andre viktige oppgaver:

  • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
  • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
  • Stå for idrettslagets daglige ledelse
  • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
  • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
  • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
  • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 
  • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
  • Oppdatering av klubbhåndboka 

  Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at folk ser hvem de skal kontakte i ulike saker.


  Styrets arbeid

  Styret har møter fortløpende ved behov men helst X ganger i året

  Styremøtene holdes stort sett enten på teams eller i NJJKs lokaler. Vi arrangerer innimellom styreseminar der vi er en helg på valgt sted. 

  · Hvordan gjennomføres møtene? - kommer

  Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

  Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres.