Varsling og rutiner

vedtatt av styret 06.06.2024

Sammen jobber vi for å skape et fellesskap preget av respekt og trygghet, der alle skal føle seg velkommen og ivaretatt. Vi oppfordrer alle til å ta del i å opprettholde et positivt miljø ved å si ifra om uakseptabel oppførsel eller situasjoner. 

Vi vil at det varsles om oppførsel som utsetter andre for uønskede opplevelser. Dette omfatter alt fra stygg språkbruk og negativ omtale til alvorlige fysiske eller seksuelle overgrep. Se klubbens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i NJJK

Vi tar alle henvendelser seriøst og jobber for å skape en trygg og trivelig klubb for alle medlemmer


NJJK sine varslingsrutiner:

 • Varsle om saken. 
  • Vi prøver å løse konflikter på lavest mulig nivå, det vil si mellom dem det gjelder, så sant det er mulig. Hvis det ikke passer å ta saken på direkten eller mellom deg og vedkommende, bring saken videre til et høyere nivå i klubben. Det kan være lagleder eller en trener, sportssjef eller en i styret. Varselet kan du levere både muntlig og skriftlig. Hvis du opplever at en henvendelse til et høyere nivå ikke blir hørt eller tatt på alvor, har du rett til å gå videre oppover i klubben for å få en seriøs vurdering av din klage. 
  • Nedenfor finnes det et skjema du kan bruke for å sende melding til klubbledelsen (Styreleder og nestleder)
 • Om nødvendig vil klubbledelsen oppnevne to saksansvarlige fra styret, en kvinne og en mann som jobber videre med saken.
 • De to saksansvarlige vurderer om det er behov for å lage et sakslogg med beskrivelser.
 • De saksansvarlige har separate møter med de involverte (varsler og omvarsler), og lager et forslag til hva som bør gjøres og legger dette fram for styret. Ved behov for mer informasjon, kan vitner eller andre relevante personer også kontaktes. 
 • Saksansvarliges skal vurdere å søke råd og veiledning hos den lokale idrettskretsen, Judoforbundet eller Idrettsforbundet.
 • Styret gjør vedtak om hvilken konsekvens saken skal få.
 • I alle saker som kan være et lovbrudd, skal politiet kontaktes. Er dere usikker på alvorlighetsgraden, kontakt politiet for rådføring. De saksansvarlige kontakter politiet, dersom ikke varsler eller den berørte ønsker å gjøre dette selv.
 • Styret skal ikke informere andre enn de som trenger å vite, og skal forsøke å stoppe ryktespredning og sladder om dette oppstår.
 • Dersom varselet er mot et styremedlem skal dette styremedlemmet ikke delta i å fatte vedtak o.l.


Hvis du ikke tør/vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte: