Innkalling til NJJKs årsmøte 2011

Postet av Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb den 30. Jan 2011

Originalt skrevet av: May Linn Hystad

Vi går gjennom hva som er skjedd i klubben i 2010 og om som kommer til å skje i 2011.


Det vil ikke bli noen trening når årsmøtet foregår.Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.


Årsberetning vil bli lagt ut snart, senest en uke før årsmøtetVed spørsmål ta kontakt med May Linn Hystad - tlf 41440311
Utdrag fra NJJKs lover angående årsmøtet:


§ 10 ÅrsmøteIdrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.§ 11 Ledelse av årsmøtetÅrsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.§ 12 Årsmøtets oppgaverÅrsmøtet skal:Godkjenne de stemmeberettigede.


Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.


Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen.


Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.


Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.


Behandle innkomne forslag og saker.


Fastsette medlemskontingent.


Vedta idrettslagets budsjett.


Behandle idrettslagets organisasjonsplan.


Foreta følgende valg:


a) Leder og nestlederb) 6 styremedlemmer, og 2 varamedlemmerc) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.d) 2 revisorere) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttetf) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
§ 13 Stemmegivning på årsmøtetMed mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.